Dərsin mövzusu: Bölmə 7. “Around Town” 5-ci sinif

Dərs 2.“My Home Town”

1. Məzmun xətti:  danışma, dinləyib-anlama, oxuma.
2. Alt-standartlar: 1.1.2; 2.1.2;   3.1.2
3. Şagirdlər oxuduğu hissədən yeni sözləri və ifadələri seçir, kiçik dialoqlarda iştirak edir. Oxu bölməsindəki sözləri düzgün tələffüzlə oxuyur.
4. Dərsin məqsədi: Şagirdlər “My Home Town” mövzusunda, doğma şəhərlərinin müxtəlif yerləri haqqında danışa
biləcəklər.
5. Dərsin metodu: “Venn diaqramı”. Bilikləri aktuallaşdırmaq, təhlil prosesini inkişaf etdirmək.
6. Dərsin tipi: Danışma, dinləyib-anlama, oxuma, yazı bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi.
7. İnteqrasiya: Fəndaxili - 1.1.2; 2.1.2; 3.1.2;  Fənlərarası - tarix, musiqi, coğrafiya, ədəbiyyat, ictimai fənlər - 1.2.1; 1.2.3; 1.1.2
8. Sinfin təşkili və dərsə hazırlıq: Qruplarla iş.
9. Çalışmaların tipi: müsahibə, proyekt.
10. Təchizat: Dərslik, fləşkart, şəkillər, video film, slaydlar.

Dərsin gedişi:
1. Motivasiya: What is your home town?
M:- Where are you from? What is your home town?
Ş:- We are fr om Azerbaijan.
- What is the capital of Azerbaijan?
- The capital of Azerbaijan is Baki.
- What nationality are you?
- We are Azerbaijanis.
- What is your native language?
- Our native language is Azerbaijani.
- We all live in Azerbaijan and Azerbaijan is our home country. What is your home town?

2. Tədqiqat sualı: Why do you like to live in the city?
M:- Children, do you like to live in the city?
Ş: - Yes, we do.
- Why do you like to live in the city?

3. Tədqiqatın aparılması:(Hər qrupa müzakirəyə vaxt verilir.)

4. İnformasiya mübadiləsi:
1 qrup:- I like to live in the city because it is very beautiful. There are many parks, gardens and beautiful places. Baki has a nice seaside. There are many cinemas, theatres in Baki.
2 qrup:- Ilike to live in the city because my family and my relatives live in Baki. My grandfather, grandmot-
her, my aunts and uncles live in Baki. I have many friends in Baki.
3 qrup:- I like to live in the city because many great people are fr om Baki. They are: M. Rasulzade,
M. Mushfig, Anar, Z. Bunyadov, A. Alekperov,
N. Zeinalova, Y. Nuri and others. These people are politics, poets, actors and actresses.

5. İnformasiyanın müzakirəsi:
M:- What is your home town?
Ş: - Our home town is Baki.
- Do you know any other cities in Azerbaijan?
- Sheki, Shamakhi, Nakhchivan, Lenkaran, Ganja…
- Do you know any interesting places in Baki?
- GizGalasi, Ateshgah, Sirvanshah’s Palace, Icheri Shehir…

6. Dərsliklə iş: Task 6. (Mətni oxuyub tərcümə edirlər.)
- Wh ere is Telli from?
- Who is Nizami Ganjavi?
- Wh ere is the Bottle House?
- Do tourists come to Ganja? Why?
(Mətndə olan naməlum sözləri şəkillərin köməyi ilə tapırlar)
- Shopping centre, library, tourists, Bottle House, interesting, camera.
Task 2.(Hər qrup şəkillərdə Azərbaycana aid olan yerləri tapır.)
Task 3.(Şagirdlərə təqdim olunmuş vərəqlərdəki mətndə boş buraxılmış yerləri verilən sözlərlə tamamlayırlar. Tapşırığın edilməsinə vaxt ayrılır. Tapşırığın oxunuşundan sonra vərəqlər lövhəyə sancılır.)
Task 4. (Mətnə əsasən doğru və yanlış cümlələri tapırlar. Cavablar şagirdlərin özləri tərəfindən yoxlanılır və düzəlişlər edilir.)

7. Şagirdlər “The past and the present of Baki” adlı video filmi izləyirlər. Filmdəki musiqinin adını və müəllifini təyin edirlər.
M:- Which street do you live in?
- What are there in your street?
- There is a library, a supermarket, a mosque, a busstop, a school, a kindergarten…
- Who does shopping in your family?
- My father(mother, grandfather, grandmother, brother) does shopping in our family.
- Do you like to go shopping with them?
- Yes, we do.
(Şagirdlər “Shopping” adlı mahnını ifa edirlər.)

8. Venn diaqramınaəsasən şagirdlərin bildikləri, bilmək istədikləri və öyrəndikləri açıqlanır.

9. Özünüqiymətləndirmə: Şagirdlər öz cavabları və fəaliyyətlərini qiymətləndirirlər.