Azərbaycan dili (tədris rus dilində olan məktəblər üçün)

Forumlar » 8-ci sinif » Azərbaycan dili (tədris rus dilində olan məktəblər üçün)
Səhifələr: 1
RSS
Azərbaycan dili (tədris rus dilində olan məktəblər üçün)
“Azərbaycan dili” (tədris rus dilində olan məktəblər üçün) dərslikləri (2015-ci ilə qədərki nəşrlər) və yeni təhsil proqramı (kurikulum) əsasında hazırlanmış “Azərbaycan dili” (tədris rus dilində olan məktəblər üçün) dərslik komplektinin (2015-ci il nəşri) müzakirəsi
Dərslik şagirdlərin yaş və bilik səviyyələri nəzərə alinmaqla ciddi elmi prinsiplər əsasında tərtib olunmuşdur. Dərslikdə atalar sözlərindən müxtəlif bacarıqların formalaşdırılması istiqamətində istifadə olunmuşdur.
Dərslikdə xeyli rənga rəng calışmalar verilmişdir ki, bu çalışmalar üzərində düzgün təşkil olunmuş işlər nəzərdə tutulmuş təlim nəticələrinin reallaşmasını təmin etməyə şərait yaradır. Dərsliyin metodik sistemində diqqəti cəlb edən cəhədlərdən biri "Hikmət xəzinəsindən" rublikasıdır. Bu rublikada verilən oforizmlər daha çox əxlaqi səciyyə daşıyır, şagirdlərin həyata hazırlanmasına, onların mənəvi tərbiyəsinə xidmət edir.
Səhifələr: 1
Forumlar » 8-ci sinif » Azərbaycan dili (tədris rus dilində olan məktəblər üçün)