Riyaziyyat (2015)

Forumlar » 8-ci sinif » Riyaziyyat (2015)
Səhifələr: 1
RSS
Riyaziyyat (2015)
“Riyaziyyat” dərslik komplektinin (2015-ci il nəşri) müzakirəsi
Quote
Zeynalli Güləmirzə:
Portal istifadəçilərinə ALLAHın salamı olsun! Əvvəla sözüm hörmətli adminədir.Müəlliflər Cəbr və Həndəsəni böyük zəhmət hesabına Riyaziyyat (2015-ci il nəşri) ediblər. Sizdə isə ayrı-ayrı verildiyi üçün Həndəsə hissəsində qeydlərimi yazmalı oldum. Təəssüf ki, Riyaziyyat-8 dərsliyində də kifayət qədər nöqsanlar var: ilk nəzərə çarpan "Öyrənmə tapşırıqları" ifadəsidir. Demək indiyə qədər həll olunan məsələ,misallar,çalışmalar öyrənmək üçün deyilmiş. "Dördbucaqlılar" bəhsində olan mövzular çox bəsit,məlumat xarakterli formada verilib.Teoremlərin isbatı(əgər ona isbat demək mümkünsə) anlaşılmaz formada verilib,əksərinin də isbatı şagirdlərin öhdəsinə buraxılıb. Riyaziyyat-8-in müəllifləri:Nayma Qəhrəmanova, Məhəmməd Kərimov və İlham Hüseynov--- Hörmətli müəlliflər,əgər siz bu mövzular haqqında orta məktəbdə Həndəsə dərsliyindən öyrənməsəydiniz və bu formada başqası yazsaydı ondan nə başa düşərdiniz? Belə bərbad vəziyyətdə dərslik yazmazlar,uşaqlarımız yazıqdır. Dərslik yazılmasının şərtlərindən biri də istifadə olunan ədəbiyyat siyahısı verilməlidir.Əvvəlki (V-VII siniflərdə) kitablardakı kimi Riyaziyyat-8 -də də istifadə olunan ədəbiyyat verilməyib.Bəlkə, müəlliflər həqiqətən Riyaziyyata aid ədəbiyyatlardan istifadə etməyiblər,ona görə dərslik belə nöqsanlı çıxıb?
Quote
Kərimova Natella:
Salam. Əvvəlcə onu deyim ki, mənim fikrimcə cəbr və həndəsəni birləşdirmək ("Riyaziyyat" 2015-ci il nəşrində) doğru deyil.8-ci sinfdə onsuzda cəbrdə və həndəsədə ayrılıqda şagird üçün yeni anlayışlar daxil olan mürəkkəb tərkibli mövzular kifayət qədər var.İki fənnin bir kitaba yığılıb kiçik həcmdə verilməsi düzgün deyil. Yəni məlumatlar ,təriflər,qaydalar "sərt" şəkildə mürəkkəb quruluşlu cümlələrlə verilib. Bir anlayışı ifadə etmək üçün lazım olan bir neçə cümləni qısaldıb(qol-qıçını sındırıb) bir cümləyə yığıblar. Axı şagirdlərin hamısı mükəmməl zəkada deyil.Bir sinifdə həm güçlü,həm orta,həm də zəif çagirdlər var.Və nəzərə almalıyıq ki,zəif ,orta səviyyəlı şagirdlər çoxluq təçkil edir.Bu cür tərtibat onlar üçün çox yorucudur.Əlbətdə ,baça düşürəm ki , standarta əsaslanaraq bu cür düzəliş edilib.Ancaq iki fənnin eyni dərslikdə ƏLAQƏSİZ KEÇİDLƏRLƏ verilməsi düzgün deyil.Necə deyərlər-ondan da olduq, bundan da.
Məni narahat edən bir başqa məsələ də dərslikdə dilimizdə olmayan sözlərdən çox istifadə edilməsidir.Nə üçün "bərabərlik" sözü standartlara cavab vermir,yerinə konqruyent yazılır. Bu nəyə lazımdır,heç cür baça düşmürəm.
Teoremlərin isbatı qarma-qarışıq, ardıcıllığı olmadan verilib. Əksəriyyətinin isbatı şagirdə tapşırılır.Bu düzgün deyil.Qaydalara aid calıçmalar səviyyələrə bölünməyib. Çalıçmalar bölməsində zəif,orta,yüksək səviyyədə tapçırıqlar olmalıdır. (Yeri gəlmişkən "öyrənmə tapşırıqları" ifadəsi nə deməkdir.)
Bir məsələ də mənə maraqlıdır.Niyə dərsliyi tərtib edən zaman istifadə olunan ədəbiyyat göstərilmir?
Portal istifadəçilərinə ALLAHın salamı olsun! V-VII sinif "Riyaziyyat" dərslikləri ilə müqaisədə "Riyaziyyat-8"-də də kifayət qədər nöqsanlar var,nöqsanların azlığı isə müəlliflərə haqq qazandırmamalıdır: 1) Əvvəla "öyrənmə tapşırıqları", "tətbiq tapşırıqları" kimi terminlərə ehtiyac yoxdur. 2) Səh.8-də "Rasional ifadələr"ə belə tərif verilib: "İki çoxhədlinin nisbətinə rasional ifadə deyilir". Sonra ona izahat əlavə olunub: "Başqa sözlə,surət və məxrəci çoxhədli(xüsusi halda birhədli) olan kəsrlər rasional ifadələrdir". Hörmətli müəlliflər, tərif elə olmalıdır ki, daha ona izahat yazmağa ehtiyac qalmasın. Əvvəlki dərsliklərdə ("Cəbr-8",səh.13) tərif belədir: "Toplama, çıxma, vurma,bölmə və qüvvətə yüksəltmə əməllərinin köməyi ilə ədədlərdən və dəyişənlərdən tərtib edilmiş ifadələrə rasional ifadələr deyilir". 3) Səh.10-da "Eyniliklə bərabər(ekvivalent?) ifadələr"ə "dəyişənlərin bütün mümkün qiymətlərində bərabər qiymətlər alan iki ifadəyə eyniliklə bərabər və ya ekvivalent ifadələr deyilir". "Cəbr-7"-də (səh.34) isə tərif belədir: "Dəyişənlərin istənilən qiymətlərində uyğun qiymətləri bərabər olan iki ifadəyə eyniliklə bərabər ifadələr deyilir", və "Dəyişənin istənilən qiymətlərində doğru olan bərabərliyə eynilik deyilir". Göründüyü kimi bu təriflər arasında kifayət qədər fərq var və mən əvvəlki dərsliklərdə verilən təriflərə üstünlük verirəm.Göstərilən nümunədə isə dəyişənin istənilən qiymətində həmin ifadələr eyniliklə bərabər deyil.Daha yaxşı nümunə göstərmək olardı. 4) Məxrəcləri çoxhədlilərdən ibarət rasional ifadələrin toplanması və çıxılması misal üzrə izah edilib,ancaq qaydası verilməyib. 5) "Dördbucaqlılar" bəhsində olan mövzular çox bəsit,məlumat xarakterli formada verilib.Teoremlərin isbatı anlaşılmaz (məsələn,səh.45-də teorem 2)formada verilib,əksərinin də isbatı şagirdlərin öhdəsinə buraxılıb. 6) Cəbr və Həndəsənin bir yerdə Riyaziyyat kimi verilməsi də nöqsanlardan biri(ncisi)dir.İki-üç həftə Cəbr mövzuları verilib,sonra Həndəsə və tərsinə.Mövzular arasında fasilələrin yaranması nəticəsində şagirdlər bildiklərini unudurlar. 7) Əvvəlki dərsliklərdə olduğu kimi hər səhifədə çalışma nömrələri təzələnir ki, bu "yenilik" də yersizdir. 8) Səh.61-də "Təqribi kvadrat kök" mövzusunda istənilən ədəddən kvadrat kökalma qaydası verilməli idi, çünki bu qayda heç bir yerdə verilmədiyi üçün şagirdlər kvadrat kökalmada çətinlik çəkirlər. 9) "Nisbət", "Tənasüb", "Miqyas" mövzuları VI sinif Riyaziyyatında verildiyi üçün "Riyaziyyat-8"-də verilməsi artıq bir şeydir,onun əvəzində digər mövzulardan salmaq olardı. 10) Dərslik yazılmasının əsas şərtlərindən biri də istifadə olunan ədəbiyyat siyahısının verilməsidir ki, o da verilməyib.
Salam.Yeni "Riyaziyyat-8" dərsliyində bəzi məsələlərin digər elmlərlə (fizika,informatika,biologiya,astronomiya )ilə əlaqəli olmasının göstərilməsi çox təqdirəlayiqdir.Mənfi tam üstlü qüvvətin əvvəl 8-ci sinif kitabin sonunda keçirilıirdi .İndi isə dərsliyin əvvəlində keçirilməsi daha yaxşıdır. Noqsanlarda vardir ki, onları da qeyd etmək istəyirəm.Misalın çox sadə həlli yolu olduğu halda cox dolayı yolla izah edilir .Məsələn:Üçhədlinin vuruqlara ayrilması və rasional ifadələrin sadələşdirilməsi mövzusunda verilən numunə 2 də kəsrin ixtisarı sadə yolla ixtisar oluna biləcəyi halda dolayi yolla gostərilmisdir. Məxrəcin irrasionallıqdan azad olunması mövzusunda numunə 2də izahı yaxşı verilib amma cavab səhv verilib.Həndəsə və riyaziyyatın bir yerdə verilməsini də yaxşı hesab etmirəm .
Salam Vüsalə müəllimə! 8-ci sinif Riyaziyyat dərsliyi haqqında fikir bildirdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Qeyd etdiyiniz iradlar nəzərə alınacaq.
Həndəsə Riyaziyyat fənni üzrə 5 məzmun xəttindən biridir, onun digər 4 məzmun xətti ilə birlikdə bir dərslikdə verilməsi beynəlxalq təcrübəyə uyğundur.
Salam Güləmirzə müəllim! 8-ci sinif Riyaziyyat dərsliyi haqqında fikir bildirdiyiniz üçün təşəkkür edirik.
Tapşırıqların "Öyrənmə" və "Tətbiq tapşırıqları" kimi ayrılması bacarıqların formalaşdırma mərhələlərini qiymətləndirməyə və inkişaf etdirməyə imkan yaradır. Belə ki, "Öyrənmə tapşırıqları" tərif və qaydaların birbaşa tətbiqini nəzərdə tutursa, "Tətbiq tapşırıqları" şagirddə daha geniş idraki və həyati bacarıqları formalaşdırmağa və qiymətləndirməyə imkan verir.
Həndəsə məzmun xətti üzrə verilən dərslərdə isbatı tələb edilən kifayət qədər teoremlər “Təklif” və “Əsası” sütunlarını əhatə edən xüsusi cədvəllə təqdim edilir.
İsbatetmə tapşırıqları isə əsasən 2 yanaşma ilə verilmişdir.
1. İsbat cədvəli verilmiş, lakin bəzi sətirlər boş ötürülmüşdür, şagirdin tamamlaması tələb edilr.
2. Sadə isbatı olan teoremlər üçün verilən təkliflər və isbatı tələb edilən təklif, həmçinin isbat üçün plan verilmişdir. Şagirdin isbatı yazması tapşırılır.
Dərsliklərdə ədəbiyyat siyahısının verilməsi şagird üçün lazımlı materialların yerləşdirilməsi imkanını məhdudlaşdırır və bu təcrübə yayılmamışdır.
Fikirlərinizə görə çox sağ olun. Hörmətlə, müəllif kollektivi!
Səhifələr: 1
Forumlar » 8-ci sinif » Riyaziyyat (2015)